Hlava mi to nebere / I do not grasp it by petrvl

View this thread on steempeak.com
· @petrvl ·
$0.70
Hlava mi to nebere / I do not grasp it
Musím říct že tohle pořád klíčuju a nejsem si jistej jestli tomu rozumím, ale tak jako vždy zkusím to sepsat a třeba na to u toho psaní příjdu. Takže o co jde? O dluhopisy o co jiného.

Co je tak záhadného na dluhopisech? Na nich nic. Většinou je někdo vydá a vy je koupíte a za smluvený čas Vám to vrátí a dá vám k tomu něco navíc. Jenže včera Ministerstvo financí si vydělalo 1 miliardu eur prodejem dluhopisů v hodnotě 100 miliard eur. Pčečetl jsme si tne [článek](https://www.kurzy.cz/zpravy/510832-uspesny-pilotni-prodej-eurovych-dluhopisu-za-zaporny-vynos-na-domacim-trhu-dosahl-cilove-hodnoty-1/) několikrát a možná to udělejte taky. A prostě mi to hlava nebere. Ne že bych to nechápal nebo tomu nerozuměl ale nechápu jak to funguje. Teda vím jak to funguje, přecijen dva semestry mikra a dva semestry makra jsem udělal kdysi a v kryptu jsem už dlouho a téma peněz mě díky tomu zajímá, ale prostě se mi to nezdá.

Vezmeme příklad. Tak já tady nabídnu dluhopis třeba na 1000 Steemů se splatností rok ale stím že na něm bude zápornej úrok tak pak můžu vrátit jen 990 Steemů za něj. Tak co kdo se z Vás hlásí a chce si ho koupit? Nikdo? Nebo je tu u nás v #cesky někdo kdo v tom vidí báječnou možnost zisku. :)
A přesto o ně byl velký zájem. A víte proč no protože se obchodují na burze a na burze se spekuluje a vydělává. A tak díky oné nesmyslné spekulaci se dá na takovém nevýhodném obchodu vydělat. Prostě to nakoupíte a prodáte za víc. Žádné kouzlo to není. Jen to nesmíte držet do konce protože by jste prodělali těch 10 steemů. Ale Vážně tyhle dluhopisy nejsou nijakou zvláštností a očividně se celkem začínají používat a jak je vidět dokonce vlády v EU doufají že tyto dluhopisy budou tisknout a tisknout... 

Celkem je mi jasné že to takhle jde, ale pořád nevidím tu dlouhodobou udržitelnost. Nemluvě o tom že každý nový dluh který kdokoliv vytvoří tvoří novou inflaci a tak vám bere z kapes a kont peníze. Teda bere možnost si za ně koupit stejné množství zboží. A když už jsme u toho tak se pořád říká jak se máme dobře a bla bla bla, ale [za stokorunu uloženou pod polštář v roce 1993](https://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/v-roce-1993-se-za-100-korun-dalo-poridit-vic-zbozi-ceny-se-ztrojnasobily-koruna-posilila-o-ctvrtinu-1361960) si dnes v ČR koupíte jen třetinu zboží. Ale co je vtipné je to že za hranicemi si za ni koupíte skoro stejné množství zboží, protože inflace rostla plus mínus stejně jako posilování koruny vůči ostatním měnám.

Ale zpět k dluhopisům se záporným úrokem. Nejspíše bych to přirovnal k pálení tokenů na účet @null tady na Steemu. Protože vytvoříte množství peněz kterých po určitém čase bude méně. Nicméně to nemění nic na tom že inflace je fakt velká. ČNB a ostatní centrální banky tisknou peníze pro které se používá výraz "vrtulníkové" protože to tisknutí připomíná rozhazování peněz z vrtulníku. A o co víc se bankéři a politici bojí krize o to více tisknou. ECB nepřestala tisknout a a merika chce zase začít uvolňovat měnovou politiku.
Takže pokud si spoříte na důchod v korunách tak to přestaňte dělat. Vážně naspoříte milión za dvacet let a bude to jako by jste naspořili třeba jen 300 tisíc. To nedává smysl. Zkrátka v plné síle přišla doba kdy je lepší peníze nemít než mít a pokud je máte tak Vám nesmějí ležet ladem ale musí se točit.

Podle mě tyto dluhopisy jsou jen další polínko do ohně jménem krize, protože jejich roční splatnost tak hezky nahrává průtkému pádu, který přijde, protože jakmile se ekonomika bude zastavovat tak ještě ke všemu bohatší přijdou těmito dluhopisy o své peníze. A to že se zastavuje je jasné. A co si budeme povídat, každý dnes má vše a to hned v několika verzích. Několik televizí doma, několik počítačů, dokonce je obvyklé že v rodinách je více aut než jedno. Ale zkrátka musí přijít chvíle kdy prostě si další auto nekoupíte protože ho už nepotřebujete. A popravdě zatím technologický boom není tak daleko aby další model telefonu byla převratná věc.

Dluhopisy se tak budou tisknout a vydělaná miliarda eur se použije ke splacení předešlých dluhů a tak dál, ale ve chvíli kdy záporný úrok bude vyšší než inflace tak se to nevyplatí do toho investovat. A jak vidíte tak bohatí lidé a třeba v tomhle případě ministerstva si tvoří peníze ve velkém množství z ničeho. A protože mě to nebaví být kolečko v tomhle podělaným systému tak prostě jak se říká "Kdo chce s v vlky býti tak musí snimy výti." A proto doufám že tenhle článek dostane plno smajlíků na discortu abych taky natiskl nějaké banjo tokeny pro sebe. :)

---
Google translete
---
I have to say that I'm still keying this and I'm not sure if I understand it, but as always I try to write it and maybe I'll figure out by the writing it. So what's going on? About bonds about what else.

What's so mysterious about bonds? Nothing on them. Usually someone will issue them and you buy them and in the agreed time it will give you back and give you something extra. But yesterday the Ministry of Finance earned 1 billion euros by selling bonds worth 100 billion euros. I read the [article](https://www.kurzy.cz/zpravy/510832-uspesny-pilotni-prodej-eurovych-dluhopisu-za-zaporny-vynos-na-domacim-trhu-dosahl-cilove-hodnoty- 1 /) several times and maybe do it too. And it just doesn't take my head. Not that I don't get it or not understand, but I don't understand how it works. So I know how it works, over two semesters of microeconomy and two semesters of macroeconomy I did once and I have been in the crypto for a long time, and because of this I am interested in the topic of money, but I just do not grasp.

Let's take an example. So I will offer a bond here for 1000 Steems with a maturity of one year, but the interest on it will be negative so I can only return 990 Steems after than. So who want to buy? Nobody? Or there is in our #cesky someone who sees in it a great opportunity to profit. :)
And yet there was great interest in them. And you know why, well because they are traded on the exchange and it is speculated and earned. And so, because of that nonsensical speculation, one can profit from such a disadvantageous trade. You just buy it and sell it for more. It's no magic. Just don't hold it to the end because you would have gone through those 10 steems. But seriously these bonds are not a peculiarity and obviously are starting to be used and, as can be seen even governments in the EU hope that these bonds will print and print ...

It is quite clear to me that this is the case, but I still do not see the long-term sustainability. Not to mention that every new debt that anyone creates creates new inflation and so takes money from your pockets and accounts. So inflation takes the opportunity to buy the same amount of goods for them. And while we're at it, it's still saying how good we are and blah blah blah, but [for a hundred crown placed under a pillow in 1993](https://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankkovnictvi/v -year-1993-get-for-100-crowns-you-can-buy-more-goods-prices-get-tripled-crown-strengthened-by-quarter-1361960) you buy only one third of goods in the Czech Republic today. But what is funny is that you buy almost the same amount of goods beyond borders, because inflation has grown plus or minus as well as the consolidation of the CZK against other currencies.

But back to negative interest bonds. I would probably compare it to burning tokens on the @null account here on Steem. Because you create a lot of money that after a certain time will be less. However, it does not change the fact that inflation is really great. The ČNB and other central banks print money for which the term "helicopter" is used because the print resembles littering money from a helicopter. And the more the bankers and politicians fear the crisis, the more they print. The ECB has not stopped printing, and USD wants to start bridle monetary policy again.
So if you save for retirement in CZK then stop doing it. You'll really save a million in twenty years, and it'll seem like you only saved 300,000. It makes no sense. In short, the time has come when it is better not to have money than to have it and if you have it must spin.

In my opinion, these bonds are just another fire in the name of the crisis, because their annual maturity so nicely fits the steep downfall that comes, because as soon as the economy start stoping, even richer, they will lose their money. And stopping is clear. And what we are going to talk about, everyone has everything today in several versions. Several televisions at home, several computers, and it is even usual in families to have more cars than one. But simply there must be times when you simply do not buy another car because you no longer need it. And in fact, the technological boom is not far enough to make another phone model a breakthrough.

The bonds will be printed and the billions of euros earned will be used to repay previous debts and so on, but when the negative interest is higher than inflation, it is not worth investing in it. And as you see such rich people, and in this case, for example, ministries make money in large quantities out of nothing. And because I'm tired of being a wheel in this crappy system just as they say, "Who wants to be with wolves, so has to screech." And so I hope this article gets a lot of emoji on Discort to print some Banjo tokens for myself. :)
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and 55 others
properties (23)
post_id79,937,211
authorpetrvl
permlinkhlava-mi-to-nebere-i-do-not-grasp-it
categorycesky
json_metadata{"app":"steempeak\/1.16.1","format":"markdown","tags":["cesky","palnet","neoxian","steemleo","mediaofficials","zzan","lassecash","marlians","upfundme","economy"],"users":["null"],"links":["https:\/\/www.kurzy.cz\/zpravy\/510832-uspesny-pilotni-prodej-eurovych-dluhopisu-za-zaporny-vynos-na-domacim-trhu-dosahl-cilove-hodnoty-1\/","\/trending\/cesky","https:\/\/www.e15.cz\/byznys\/finance-a-bankovnictvi\/v-roce-1993-se-za-100-korun-dalo-poridit-vic-zbozi-ceny-se-ztrojnasobily-koruna-posilila-o-ctvrtinu-1361960","\/@null","https:\/\/www.kurzy.cz\/zpravy\/510832-uspesny-pilotni-prodej-eurovych-dluhopisu-za-zaporny-vynos-na-domacim-trhu-dosahl-cilove-hodnoty-","\/trending\/cesky","https:\/\/www.e15.cz\/byznys\/finance-a-bankkovnictvi\/v","\/@null"]}
created2019-09-12 09:31:45
last_update2019-09-12 09:31:45
depth0
children31
net_rshares2,645,518,066,809
last_payout2019-09-19 09:31:45
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.358 SBD
curator_payout_value0.337 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length9,326
author_reputation139,101,986,879,805
root_title"Hlava mi to nebere / I do not grasp it"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (119)
@jjprac ·
Nasypu ti 
!trdo
a načepuji
 !BEER
z ničeho ;-)
👍  
properties (23)
post_id79,937,743
authorjjprac
permlinkpxpqlw
categorycesky
json_metadata{"tags":["cesky"],"app":"steemit\/0.1"}
created2019-09-12 10:03:36
last_update2019-09-12 10:03:36
depth1
children2
net_rshares2,082,969,027
last_payout2019-09-19 10:03:36
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length47
author_reputation81,700,031,169,771
root_title"Hlava mi to nebere / I do not grasp it"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)
@trendotoken ·
Congratulations @jjprac, you are successfuly trended the post that shared by @petrvl!
@petrvl got 6 [TRDO](https://steem-engine.com/?p=history&t=TRDO) & @jjprac got 4 [TRDO](https://steem-engine.com/?p=history&t=TRDO)! 

<b>"Call [TRDO](https://steem-engine.com/?p=history&t=TRDO), Your Comment Worth Something!"</b>
---
<sup>To view or trade TRDO go to [steem-engine.com](https://steem-engine.com/?p=market&t=TRDO)
Join [TRDO Discord Channel](https://discord.gg/wySP8T9) or Join [TRDO Web Site](http://www.trendotoken.info/)</sup>
properties (22)
post_id79,937,751
authortrendotoken
permlinkre-jjprac-pxpqlw-20190912t100347908z
categorycesky
json_metadata{"tags":["comments-scot","trendo-bot"],"app":"comments-scot\/1.1","format":"markdown"}
created2019-09-12 10:03:48
last_update2019-09-12 10:03:48
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2019-09-19 10:03:48
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length531
author_reputation6,277,370,726,158
root_title"Hlava mi to nebere / I do not grasp it"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@petrvl ·
:D hahaha !BEER
properties (22)
post_id79,937,889
authorpetrvl
permlinkpxpqwc
categorycesky
json_metadata{"tags":["cesky"],"app":"steemit\/0.1"}
created2019-09-12 10:09:48
last_update2019-09-12 10:09:48
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2019-09-19 10:09:48
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length15
author_reputation139,101,986,879,805
root_title"Hlava mi to nebere / I do not grasp it"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@xlisto · (edited)
!BEER

Půjčovat na záporný úrok je na první pohled nesmysl, ale vezmi to ze širšího pohledu. 1000 steemu bych ti půjčil na rok se záporem, kdybych zjistil, že mi někdo kompromitoval počítač a kdykoliv mi celou tisícovku může sebrat. Půjčkou bych měl sice ztrátu jistou, ale kontrolovanou.
 
Krize na spadnutí, jen se čeká na roznětku. Dal bys miliardu do akcií, které za rok můžou být na 50 %? Pravděpodobně radši zvolíš konzervativnější metodu a 0,5 % ztrátou. Kterou doženeš nákupem v budoucnu akcií s 50 % slevou.
properties (22)
post_id79,938,267
authorxlisto
permlinkpxpryx
categorycesky
json_metadata{"tags":["cesky"],"app":"steemit\/0.1"}
created2019-09-12 10:32:57
last_update2019-09-12 10:53:27
depth1
children2
net_rshares0
last_payout2019-09-19 10:32:57
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length516
author_reputation8,576,958,985,908
root_title"Hlava mi to nebere / I do not grasp it"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@petrvl ·
No proč bych měl do něčeho dávat miliardu, leda tak do krypta a nebo je investovat do nějakého podniku ale do akcií bych fakt nic nedal teď...
properties (22)
post_id80,078,144
authorpetrvl
permlinkre-xlisto-pxyv39
categorycesky
json_metadata{"tags":["cesky"],"app":"steempeak\/1.16.1"}
created2019-09-17 08:18:45
last_update2019-09-17 08:18:45
depth2
children1
net_rshares0
last_payout2019-09-24 08:18:45
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length142
author_reputation139,101,986,879,805
root_title"Hlava mi to nebere / I do not grasp it"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@xlisto ·
Pravděpodobně to nebylo vše od jednoho investora. Stále existují fondy, které musí nakupovat dluhopisy, bez ohledu na jejich ziskovost. 
Taky ne každý je obeznámen s kryptem a vidí v něm investiční budoucnost.
properties (22)
post_id80,080,240
authorxlisto
permlinkpxz087
categorycesky
json_metadata{"tags":["cesky"],"app":"steemit\/0.1"}
created2019-09-17 10:09:45
last_update2019-09-17 10:09:45
depth3
children0
net_rshares0
last_payout2019-09-24 10:09:45
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length209
author_reputation8,576,958,985,908
root_title"Hlava mi to nebere / I do not grasp it"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@rosalinde ·
Mas plnou pravdu. Vsichni normalne myslici lidi (a to neni ani potreba studovat ekonomiku) to taky tak vidi. Penize se tlaci ze "vzduchu" a lidem se prednasi, ze by meli zit na dluh, cim je zavazuje a dela z nich otroky. Podivej se na Venetian Banking. To se stovky let prenaselo do dnesniho financniho systemu a plati pro cely svet. Proto je potreba zrusit vsechny centralni banky a nic jim nevracet. Pak se muze zacit doba "uklidu".
properties (22)
post_id79,938,574
authorrosalinde
permlinkpxpslg
categorycesky
json_metadata{"tags":["cesky"],"app":"steemit\/0.1"}
created2019-09-12 10:46:27
last_update2019-09-12 10:46:27
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2019-09-19 10:46:27
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length434
author_reputation3,328,298,139,454
root_title"Hlava mi to nebere / I do not grasp it"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@womic ·
!BEER
👍  
properties (23)
post_id79,938,697
authorwomic
permlinkpxpsvj
categorycesky
json_metadata{"tags":["cesky"],"app":"steemit\/0.1"}
created2019-09-12 10:52:33
last_update2019-09-12 10:52:33
depth1
children0
net_rshares1,684,060,645
last_payout2019-09-19 10:52:33
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length5
author_reputation6,229,374,553,043
root_title"Hlava mi to nebere / I do not grasp it"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)
@beerlover ·
<div class='pull-right'>https://cdn.steemitimages.com/DQmXK1U89BrMJHwgv6BysSpYswN7NA39URStPi65azu3PJo/Sich%20f%C3%BCllendes%20Bierglas.gif<p><sup>To view or trade <code>BEER</code> go to <a href='https://steem-engine.com/?p=market&t=BEER'>steem-engine</a>.</sup></p></div><center><br><br> <p> Hey @petrvl, here is your <code>BEER</code> token. Enjoy it!</p> </center>
👍  
properties (23)
post_id79,938,713
authorbeerlover
permlinkre-hlava-mi-to-nebere-i-do-not-grasp-it-20190912t105248z
categorycesky
json_metadata{"app":"beem\/0.21.1"}
created2019-09-12 10:52:51
last_update2019-09-12 10:52:51
depth1
children0
net_rshares1,208,154,748
last_payout2019-09-19 10:52:51
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length367
author_reputation16,011,958,080,429
root_title"Hlava mi to nebere / I do not grasp it"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)
@ritxi ·
Když někdo "ví", že za rok budou sazby -2%, tak cokoliv vyšší je pro něj vlastně zisk nebo spíše menší ztráta. Ale není lepší vlastně krypto? :)
properties (22)
post_id79,939,330
authorritxi
permlinkpxpubg
categorycesky
json_metadata{"tags":["cesky"],"app":"steemit\/0.1"}
created2019-09-12 11:23:42
last_update2019-09-12 11:23:42
depth1
children1
net_rshares0
last_payout2019-09-19 11:23:42
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length144
author_reputation40,323,252,521,113
root_title"Hlava mi to nebere / I do not grasp it"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@petrvl ·
Krypto sem do úvahy netahal... to by bylo nefér vůči těm chudinkám národním měnám :D
properties (22)
post_id79,939,459
authorpetrvl
permlinkre-ritxi-pxpum3
categorycesky
json_metadata{"tags":["cesky"],"app":"steempeak\/1.16.1"}
created2019-09-12 11:30:06
last_update2019-09-12 11:30:06
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2019-09-19 11:30:06
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length84
author_reputation139,101,986,879,805
root_title"Hlava mi to nebere / I do not grasp it"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@krakonos ·
Stát dělá zákony. Ty zákony ukládají penzijním fondům a dalším společnostem určitý druh investic. Dá se říct, že stát fondy (a do nich investující lidi i firmy) doslova nutí nakupovat od něj dluhopisy. Za feudálna se takové formě prodeje  (nevolník musí odebírat např.panské pivo za cenu panstvem stanovenou) říkalo přímus. Nechápu, čemu na toim nerozumíš?
!BEER
properties (22)
post_id79,941,465
authorkrakonos
permlinkre-petrvl-hlava-mi-to-nebere-i-do-not-grasp-it-20190912t130622427z
categorycesky
json_metadata{"community":"busy","app":"busy\/2.5.6","format":"markdown","tags":["cesky"],"users":[],"links":[]}
created2019-09-12 13:06:27
last_update2019-09-12 13:06:27
depth1
children3
net_rshares0
last_payout2019-09-19 13:06:27
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length362
author_reputation49,103,348,746,003
root_title"Hlava mi to nebere / I do not grasp it"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@petrvl ·
no nerozumím fungovaní trhu se zápornými dluhopisy... čistě teoreticky by nazačátku měly vystřelit a pak s blížící se splatností spadnout dost hluboko...
properties (22)
post_id79,942,282
authorpetrvl
permlinkpxq0n0
categorycesky
json_metadata{"tags":["cesky"],"app":"steemit\/0.1"}
created2019-09-12 13:40:15
last_update2019-09-12 13:40:15
depth2
children2
net_rshares0
last_payout2019-09-19 13:40:15
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length153
author_reputation139,101,986,879,805
root_title"Hlava mi to nebere / I do not grasp it"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@krakonos ·
!BEER
👍  
properties (23)
post_id79,949,225
authorkrakonos
permlinkre-petrvl-pxqdmc
categorycesky
json_metadata{"tags":["cesky"],"app":"steempeak\/1.16.1"}
created2019-09-12 18:20:39
last_update2019-09-12 18:20:39
depth3
children0
net_rshares1,734,733,060
last_payout2019-09-19 18:20:39
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length5
author_reputation49,103,348,746,003
root_title"Hlava mi to nebere / I do not grasp it"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)
@beerlover ·
<div class='pull-right'>https://cdn.steemitimages.com/DQmXK1U89BrMJHwgv6BysSpYswN7NA39URStPi65azu3PJo/Sich%20f%C3%BCllendes%20Bierglas.gif<p><sup>To view or trade <code>BEER</code> go to <a href='https://steem-engine.com/?p=market&t=BEER'>steem-engine</a>.</sup></p></div><center><br><br> <p> Hey @petrvl, here is your <code>BEER</code> token. Enjoy it!</p> </center>
properties (22)
post_id79,949,233
authorbeerlover
permlinkre-pxq0n0-20190912t182049z
categorycesky
json_metadata{"app":"beem\/0.21.1"}
created2019-09-12 18:20:51
last_update2019-09-12 18:20:51
depth3
children0
net_rshares0
last_payout2019-09-19 18:20:51
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length367
author_reputation16,011,958,080,429
root_title"Hlava mi to nebere / I do not grasp it"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@godfish ·
!BEER
properties (22)
post_id79,942,871
authorgodfish
permlinkre-petrvl-hlava-mi-to-nebere-i-do-not-grasp-it-20190912t140553327z
categorycesky
json_metadata{"community":"busy","app":"busy\/2.5.6","format":"markdown","tags":["cesky"],"users":[],"links":[]}
created2019-09-12 14:05:57
last_update2019-09-12 14:05:57
depth1
children1
net_rshares0
last_payout2019-09-19 14:05:57
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length5
author_reputation27,968,338,463,090
root_title"Hlava mi to nebere / I do not grasp it"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@petrvl ·
Dík .)
Když už si ve svém článku zmiňoval korekturu aj nemohl by jsi přečíst tenhle v aj a jen říctt že tomu je rozumnět, nemyslím gramaticky správně ale jestli to není nějakej nonsens? :)
properties (22)
post_id79,951,779
authorpetrvl
permlinkre-godfish-pxqiiv
categorycesky
json_metadata{"tags":["cesky"],"app":"steempeak\/1.16.1"}
created2019-09-12 20:06:33
last_update2019-09-12 20:06:33
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2019-09-19 20:06:33
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length188
author_reputation139,101,986,879,805
root_title"Hlava mi to nebere / I do not grasp it"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@drotto ·
<p>This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @sbi-booster.</p>
properties (22)
post_id79,944,449
authordrotto
permlinkre-petrvl-hlava-mi-to-nebere-i-do-not-grasp-it-20190912t150714175z
categorycesky
json_metadata{"tags":["cesky"],"app":"drotto\/0.0.5pre2"}
created2019-09-12 15:07:15
last_update2019-09-12 15:07:15
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2019-09-19 15:07:15
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length84
author_reputation424,402,347,817
root_title"Hlava mi to nebere / I do not grasp it"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@godfish ·
No, tak titulek by byl určitě lepší "I don't get it".¨

A hned v první větě bys anglického čtenáře ztratil: "I have to say that I'm still *keying* this". Dál se mi to moc nechce číst, ale strojové překlady prostě ještě nejsou OK.
properties (22)
post_id79,952,002
authorgodfish
permlinkre-petrvl-pxqixn
categorycesky
json_metadata{"tags":["cesky"],"app":"steempeak\/1.16.1"}
created2019-09-12 20:15:27
last_update2019-09-12 20:15:27
depth1
children3
net_rshares0
last_payout2019-09-19 20:15:27
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length229
author_reputation27,968,338,463,090
root_title"Hlava mi to nebere / I do not grasp it"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@petrvl ·
dík tak já to budu víc revidovat, ale moc se mi do toho nechce už takhle to zabere dost času to opravit... 
properties (22)
post_id79,963,664
authorpetrvl
permlinkre-godfish-pxrelc
categorycesky
json_metadata{"tags":["cesky"],"app":"steempeak\/1.16.1"}
created2019-09-13 07:39:24
last_update2019-09-13 07:39:24
depth2
children2
net_rshares0
last_payout2019-09-20 07:39:24
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length107
author_reputation139,101,986,879,805
root_title"Hlava mi to nebere / I do not grasp it"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@godfish ·
Když ten článek neproháníš přes bidboty, tak to ničemu neva. Ale automaticky přeložené články většinou mínusy dostávají, když jsou naboostované.
properties (22)
post_id79,963,746
authorgodfish
permlinkre-petrvl-pxreur
categorycesky
json_metadata{"tags":["cesky"],"app":"steempeak\/1.16.1"}
created2019-09-13 07:44:51
last_update2019-09-13 07:44:51
depth3
children1
net_rshares0
last_payout2019-09-20 07:44:51
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length144
author_reputation27,968,338,463,090
root_title"Hlava mi to nebere / I do not grasp it"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@tazi ·
Natiskl jsem ti smajlíkový token a ještě přidám !BEER ;)
properties (22)
post_id79,963,769
authortazi
permlinkre-petrvl-pxrewv
categorycesky
json_metadata{"tags":["cesky"],"app":"steempeak\/1.16.1"}
created2019-09-13 07:46:09
last_update2019-09-13 07:46:09
depth1
children1
net_rshares0
last_payout2019-09-20 07:46:09
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length56
author_reputation6,830,373,373,021
root_title"Hlava mi to nebere / I do not grasp it"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@petrvl ·
:D
properties (22)
post_id79,963,845
authorpetrvl
permlinkre-tazi-pxrf4w
categorycesky
json_metadata{"tags":["cesky"],"app":"steempeak\/1.16.1"}
created2019-09-13 07:51:00
last_update2019-09-13 07:51:00
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2019-09-20 07:51:00
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length2
author_reputation139,101,986,879,805
root_title"Hlava mi to nebere / I do not grasp it"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@hairyfairy ·
Asi bankéři v dětství rádi hráli hru na černého Petra.
properties (22)
post_id79,979,892
authorhairyfairy
permlinkpxsbvm
categorycesky
json_metadata{"tags":["cesky"],"app":"steemit\/0.1"}
created2019-09-13 19:33:36
last_update2019-09-13 19:33:36
depth1
children2
net_rshares0
last_payout2019-09-20 19:33:36
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length54
author_reputation8,004,483,861,358
root_title"Hlava mi to nebere / I do not grasp it"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@petrvl ·
taky mi to tak přijde :)
!BEER
👍  
properties (23)
post_id79,981,159
authorpetrvl
permlinkre-hairyfairy-pxse9h
categorycesky
json_metadata{"tags":["cesky"],"app":"steempeak\/1.16.1"}
created2019-09-13 20:29:42
last_update2019-09-13 20:29:42
depth2
children0
net_rshares1,348,945,927
last_payout2019-09-20 20:29:42
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length30
author_reputation139,101,986,879,805
root_title"Hlava mi to nebere / I do not grasp it"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)
@beerlover ·
<div class='pull-right'>https://cdn.steemitimages.com/DQmXK1U89BrMJHwgv6BysSpYswN7NA39URStPi65azu3PJo/Sich%20f%C3%BCllendes%20Bierglas.gif<p><sup>View or trade <code>BEER</code> at <a href='https://steem-engine.com/?p=market&t=BEER'>steem-engine</a>.</sup></p></div><center><br><br> <p> Hey @hairyfairy, here is a bit <code>BEER</code> for you. Enjoy it!</p> </center>
properties (22)
post_id79,981,164
authorbeerlover
permlinkre-pxsbvm-20190913t202954z
categorycesky
json_metadata{"app":"beem\/0.21.1"}
created2019-09-13 20:29:57
last_update2019-09-13 20:29:57
depth2
children0
net_rshares0
last_payout2019-09-20 20:29:57
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length368
author_reputation16,011,958,080,429
root_title"Hlava mi to nebere / I do not grasp it"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@hairyfairy ·
!BEER
👍  
properties (23)
post_id79,979,908
authorhairyfairy
permlinkpxsbwy
categorycesky
json_metadata{"tags":["cesky"],"app":"steemit\/0.1"}
created2019-09-13 19:34:27
last_update2019-09-13 19:34:27
depth1
children0
net_rshares1,353,171,986
last_payout2019-09-20 19:34:27
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length5
author_reputation8,004,483,861,358
root_title"Hlava mi to nebere / I do not grasp it"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)
@beerlover ·
You need to stake more BEER (6 staked BEER allows you to call BEER one time per day)
properties (22)
post_id79,979,911
authorbeerlover
permlinkre-hlava-mi-to-nebere-i-do-not-grasp-it-20190913t193436z
categorycesky
json_metadata{"app":"beem\/0.21.1"}
created2019-09-13 19:34:39
last_update2019-09-13 19:34:39
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2019-09-20 19:34:39
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length84
author_reputation16,011,958,080,429
root_title"Hlava mi to nebere / I do not grasp it"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@petecko ·
Pokud to vezmu hodně jednoduše a hloupě, pak jsou dluhopisy velmi dobrou volbou. Pokud je jejich záporný úrok nižší než skutečná inflace a oněch sto tisíc *(nebo třebas jen pět, to je fuk)* bych za ten rok rozfofroval za zbytečnosti bez jakékoli hodnoty.
!BEER

Posted using [Partiko iOS](https://partiko.app/referral/petecko)
👍  
properties (23)
post_id80,034,463
authorpetecko
permlinkpetecko-re-petrvl-hlava-mi-to-nebere-i-do-not-grasp-it-20190915t195222707z
categorycesky
json_metadata{"app":"partiko","client":"ios"}
created2019-09-15 19:52:24
last_update2019-09-15 19:52:24
depth1
children0
net_rshares1,309,727,804
last_payout2019-09-22 19:52:24
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length326
author_reputation2,876,662,347,265
root_title"Hlava mi to nebere / I do not grasp it"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)
@beerlover ·
<div class='pull-right'>https://cdn.steemitimages.com/DQmXK1U89BrMJHwgv6BysSpYswN7NA39URStPi65azu3PJo/Sich%20f%C3%BCllendes%20Bierglas.gif<p><sup>View or trade <code>BEER</code> at <a href='https://steem-engine.com/?p=market&t=BEER'>steem-engine</a>.</sup></p></div><center><br><br> <p> Hey @petrvl, here is a bit <code>BEER</code> for you. Enjoy it!</p> </center>
properties (22)
post_id80,034,468
authorbeerlover
permlinkre-hlava-mi-to-nebere-i-do-not-grasp-it-20190915t195237z
categorycesky
json_metadata{"app":"beem\/0.21.1"}
created2019-09-15 19:52:39
last_update2019-09-15 19:52:39
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2019-09-22 19:52:39
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length364
author_reputation16,011,958,080,429
root_title"Hlava mi to nebere / I do not grasp it"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000