πŸš€ 200% POWER UP!! πŸš€ - WEEK #17 RESULTS [ENG - ITA] by girolamomarotta

View this thread on steempeak.com
· @girolamomarotta ·
$141.86
πŸš€ 200% POWER UP!! πŸš€ - WEEK #17 RESULTS [ENG - ITA]
<div class="text-justify"><center>![image.png](https://files.steempeak.com/file/steempeak/girolamomarotta/yX118nh2-image.png)<sub>**[CC0 Public Domain](https://pxhere.com/en/photo/1581303)**</sub></center>

## **[ENG]**

## Hello everyone!

Here we are with another round of results of the contest **200% POWER UP**, one of the initiatives dedicated to users of the Italy Community.

We have reached the end of the seventeenth week and, as usual, we meet here to analyze the results we have obtained thanks to this procedure.

For those unfamiliar with the project, our goal, taking advantage of current market dynamics, is to **get an extra SP by setting the posts to 50%/50% rewards.**

Let's see how it went this week.

# <CENTER>πŸš€ 200% POWER UP!! πŸš€</CENTER>

---

Below you will find all the screenshots taken by the users who participated and, to follow, a count of how much SP they earned more than the classic 100% Power Up.


<center>https://steemitimages.com/640x0/https://files.steempeak.com/file/steempeak/girolamomarotta/6Ihfs0OG-image.png</center>

<center>

<br>
### **@frafiomatale**

<center>
![image.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmS4LBZky9D91dNy8jU4PwM814RosUZ6rJccUmUo7y6Vt4/image.png)
</center>
<br>
#### Power Up 100% = 10.594 SP

### **Power Up 200% = 45.297 SP**

## **+34.703 SP** πŸ’₯πŸš€<center>https://steemitimages.com/640x0/https://files.steempeak.com/file/steempeak/girolamomarotta/6Ihfs0OG-image.png</center>

<br>

### **@claudio83**

<center>
![image.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmQG8aYL6y9CfP1rAA7omy1ew9yGtZ4kCbtDi3o7b8fb7X/image.png)
</center><br>
#### Power Up 100% = 30.962 SP

### **Power Up 200% = 124.681 SP**

## **+93.719 SP** πŸ’₯πŸš€

<center>https://steemitimages.com/640x0/https://files.steempeak.com/file/steempeak/girolamomarotta/6Ihfs0OG-image.png</center>


<br>

### **@serialfiller**


![image.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmesrHyqfV7pH67Qstm83iquhbz8hmLj6funjA1a4G3Yu1/image.png)


<br>
#### Power Up 100% = 11.895 SP

### **Power Up 200% = 127.947 SP**

## **+116.052 SP** πŸ’₯πŸš€

</center>

<center>https://steemitimages.com/640x0/https://files.steempeak.com/file/steempeak/girolamomarotta/6Ihfs0OG-image.png</center>

<br>

### **@ribbly**


![image.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmbZTLmh9Und84HwsC3if4CaGoYcsCW5tAM2crVU7ERxo2/image.png)


<br>
#### Power Up 100% = 29.564 SP

### **Power Up 200% = 107.201 SP**

## **+77.637 SP** πŸ’₯πŸš€

</center>

<center>https://steemitimages.com/640x0/https://files.steempeak.com/file/steempeak/girolamomarotta/6Ihfs0OG-image.png</center>


<br>

### **@mikitaly**


![image.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmXSsPPTmyE16dUEY9MwEaX8Z8Zgf4WkVMN17RChBPJ7yd/image.png)


<br>
#### Power Up 100% = 23.405 SP

### **Power Up 200% = 94.366 SP**

## **+70.961 SP** πŸ’₯πŸš€

</center>

<center>https://steemitimages.com/640x0/https://files.steempeak.com/file/steempeak/girolamomarotta/6Ihfs0OG-image.png</center><br>

### **@giuatt07**


![image.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmTkxSXbjDitXsvrtAzZNaX9z9v37G6rwzxzB9cTfUYqmK/image.png)<br>
#### Power Up 100% = 19.264 SP

### **Power Up 200% = 75.614 SP**

## **+56.350 SP** πŸ’₯πŸš€

</center>

<center>https://steemitimages.com/640x0/https://files.steempeak.com/file/steempeak/girolamomarotta/6Ihfs0OG-image.png</center><br>

### **@alein**

![image.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmWpnSrVxC7ELcQ5EoGgJi8nU5ZschBaa8bWpKRm12ZV4h/image.png)

![image.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmUvthc3YBJzEEzGYxGKbPdiVcsVZ1BHdgqadF3zouwBJa/image.png)


<br>
#### Power Up 100% = 20.788 SP

### **Power Up 200% = 126.925 SP**

## **+106.137 SP** πŸ’₯πŸš€

</center>


<center>https://steemitimages.com/640x0/https://files.steempeak.com/file/steempeak/girolamomarotta/6Ihfs0OG-image.png</center>

<div class="text-justify">

This week we had 7 users,  a really good number!

Let's do the usual total count to figure out how much extra SP was earned by our participants...

<center>**Power Up 100% = 146.472 SP**

### **Power Up 200% = 702.031 SP**

# **+555.559 SP πŸ’₯πŸš€**</center>

<br>
<div class="text-justify">


# <center> + 379.30 %!! βœŒοΈπŸ‘πŸ’ͺ</center>
# <center>**CONGRATULATIONS TO ALL OF YOU...ALWAYS BETTER!!**</CENTER><center>https://steemitimages.com/640x0/https://files.steempeak.com/file/steempeak/girolamomarotta/6Ihfs0OG-image.png</center>

### I will go on setting the post to 50%/50% and each user in this case will be the beneficiary of 10% of the rewards. The experiment has been really good, the resources have been reinvested for a new Power Up and it caused a greater participation in the contest.

### Thanks to **@steemcurator01** and **@steemcurator02** for supporting us in the first few weeks. I hope they can continue to do so, because these users deserve to be rewarded for their ongoing efforts.

---

**In the meantime we will continue with the week no. 18, as always wait for the restart post that will arrive soon.**

- - -

#### **Thank you so much to all of you!!**
### ***GM***


![Game.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmaH15KfFDiyQrGswJHWFx7k5nN48GD3v8DkFsSR3Y1mHT/Game.jpg)

<div class="pull-left"> <img src="https://steemitimages.com/640x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmf7A32tSfcjxjvZkBGJEFc6egSTjERUdaErm5FEyVNmEV/image.png"/>
<br>
 <a href="https://steemitwallet.com/~witnesses">Click here to vote on the witnesses list</a>
 </div>
<div class="pull-right"> <img src="https://cdn.steemitimages.com/DQmQxEfDrpTBuynogfUdiRM6ZDiMBoBpC8hug3rv6QSnj83/Cattura.JPG"/>
<br>
 <a href="https://steemlogin.com/sign/account-witness-vote?witness=italygame&approve=1">Click here to vote directly by SteemLogin</a>
 </div>
<br>

---<center>![image.png](https://files.peakd.com/file/peakd-hive/girolamomarotta/FneBqrkU-image.png)</center><center>![image.png](https://files.steempeak.com/file/steempeak/girolamomarotta/yX118nh2-image.png)<sub>**[ CC0 Public Domain](https://pxhere.com/en/photo/1581303)**</sub></center>


## **[ITA]**

## Ciao a tutti!

Eccoci con un'altra tornata di risultati del contest **200% POWER UP**, una delle iniziative dedicate agli utenti della Community Italy.

Siamo giunti al termine della diciassettesima settimana e, come di consueto, ci ritroviamo qui per analizzare i risultati che abbiamo ottenuto grazie a questa procedura.

Per chi non conoscesse il progetto, il nostro obiettivo, sfruttando le dinamiche di mercato attuali, Γ¨ di **ottenere un extra SP settando i post su 50%/50% rewards.**

Vediamo com'Γ¨ andata questa settimana. 

# <CENTER>πŸš€ 200% POWER UP!! πŸš€</CENTER>
---


Qui di seguito trovate tutti gli screenshot effettuati dagli utenti che hanno partecipato e, a seguire, un conteggio di quanto SP hanno guadagnato in piΓΉ rispetto al classico 100% Power Up.<center>https://steemitimages.com/640x0/https://files.steempeak.com/file/steempeak/girolamomarotta/6Ihfs0OG-image.png</center>

<center>

<br>

### **@frafiomatale**

<center>
![image.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmS4LBZky9D91dNy8jU4PwM814RosUZ6rJccUmUo7y6Vt4/image.png)
</center>
<br>
#### Power Up 100% = 10.594 SP

### **Power Up 200% = 45.297 SP**

## **+34.703 SP** πŸ’₯πŸš€<center>https://steemitimages.com/640x0/https://files.steempeak.com/file/steempeak/girolamomarotta/6Ihfs0OG-image.png</center>

<br>

### **@claudio83**

<center>
![image.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmQG8aYL6y9CfP1rAA7omy1ew9yGtZ4kCbtDi3o7b8fb7X/image.png)
</center><br>
#### Power Up 100% = 30.962 SP

### **Power Up 200% = 124.681 SP**

## **+93.719 SP** πŸ’₯πŸš€

<center>https://steemitimages.com/640x0/https://files.steempeak.com/file/steempeak/girolamomarotta/6Ihfs0OG-image.png</center>


<br>

### **@serialfiller**


![image.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmesrHyqfV7pH67Qstm83iquhbz8hmLj6funjA1a4G3Yu1/image.png)


<br>
#### Power Up 100% = 11.895 SP

### **Power Up 200% = 127.947 SP**

## **+116.052 SP** πŸ’₯πŸš€

</center>

<center>https://steemitimages.com/640x0/https://files.steempeak.com/file/steempeak/girolamomarotta/6Ihfs0OG-image.png</center>

<br>

### **@ribbly**


![image.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmbZTLmh9Und84HwsC3if4CaGoYcsCW5tAM2crVU7ERxo2/image.png)


<br>
#### Power Up 100% = 29.564 SP

### **Power Up 200% = 107.201 SP**

## **+77.637 SP** πŸ’₯πŸš€

</center>

<center>https://steemitimages.com/640x0/https://files.steempeak.com/file/steempeak/girolamomarotta/6Ihfs0OG-image.png</center>


<br>

### **@mikitaly**


![image.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmXSsPPTmyE16dUEY9MwEaX8Z8Zgf4WkVMN17RChBPJ7yd/image.png)


<br>
#### Power Up 100% = 23.405 SP

### **Power Up 200% = 94.366 SP**

## **+70.961 SP** πŸ’₯πŸš€

</center>

<center>https://steemitimages.com/640x0/https://files.steempeak.com/file/steempeak/girolamomarotta/6Ihfs0OG-image.png</center><br>

### **@giuatt07**


![image.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmTkxSXbjDitXsvrtAzZNaX9z9v37G6rwzxzB9cTfUYqmK/image.png)<br>
#### Power Up 100% = 19.264 SP

### **Power Up 200% = 75.614 SP**

## **+56.350 SP** πŸ’₯πŸš€

</center>

<center>https://steemitimages.com/640x0/https://files.steempeak.com/file/steempeak/girolamomarotta/6Ihfs0OG-image.png</center><br>

### **@alein**

![image.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmWpnSrVxC7ELcQ5EoGgJi8nU5ZschBaa8bWpKRm12ZV4h/image.png)

![image.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmUvthc3YBJzEEzGYxGKbPdiVcsVZ1BHdgqadF3zouwBJa/image.png)


<br>
#### Power Up 100% = 20.788 SP

### **Power Up 200% = 126.925 SP**

## **+106.137 SP** πŸ’₯πŸš€

</center>


<center>https://steemitimages.com/640x0/https://files.steempeak.com/file/steempeak/girolamomarotta/6Ihfs0OG-image.png</center>

<div class="text-justify">

Questa settimana hanno partecipato 7 utenti, davvero un buon numero!
Facciamo il solito conteggio totale per capire quanti SP extra sono stati guadagnati dai nostri partecipanti...

<center>**Power Up 100% = 146.472 SP**

### **Power Up 200% = 702.031 SP**

# **+555.559 SP πŸ’₯πŸš€**</center>

<br>
<div class="text-justify">


# <center> + 379.30 %!! βœŒοΈπŸ‘πŸ’ͺ</center>
# <center>**CONGRATULAZIONI A TUTTI...SEMPRE MEGLIO!!**</CENTER>

<center>https://steemitimages.com/640x0/https://files.steempeak.com/file/steempeak/girolamomarotta/6Ihfs0OG-image.png</center>

# ContinuerΓ² a settare il post su 50%/50% e ogni utente in questo caso sarΓ  beneficiario del 10% dei rewards. L'esperimento Γ¨ stato positivo, le risorse sono state reinvestite per un nuovo Power Up e quindi per una nuova partecipazione al contest.

### Grazie a **@steemcurator01** e **@steemcurator02** per averci supportato nelle prime settimane. Spero che potranno continuare a farlo, perchΓ© questi utenti si meritano di essere gratificati per il loro impegno costante.

**Intanto noi continueremo con la settimana N. 18, attendete come sempre il post di ripartenza che arriverΓ  presto.**
 
---


#### **Grazie mille a tutti voi!!**
### ***GM***---


<center>https://steemitimages.com/0x0/https://images.hive.blog/0x0/https://steemitimages.com/0x0/https://res.cloudinary.com/hpiynhbhq/image/upload/v1521013755/ekclcspgq87jdzdjlj9m.gif</center>

![Game.jpg](https://cdn.steemitimages.com/DQmaH15KfFDiyQrGswJHWFx7k5nN48GD3v8DkFsSR3Y1mHT/Game.jpg)

<div class="pull-left"> <img src="https://steemitimages.com/640x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmf7A32tSfcjxjvZkBGJEFc6egSTjERUdaErm5FEyVNmEV/image.png"/>
<br>
 <a href="https://steemitwallet.com/~witnesses">Click here to vote on the witnesses list</a>
 </div>
<div class="pull-right"> <img src="https://cdn.steemitimages.com/DQmQxEfDrpTBuynogfUdiRM6ZDiMBoBpC8hug3rv6QSnj83/Cattura.JPG"/>
<br>
 <a href="https://steemlogin.com/sign/account-witness-vote?witness=italygame&approve=1">Click here to vote directly by SteemLogin</a>
 </div>
<br>

</div>
πŸ‘  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and 236 others
πŸ‘Ž  ,
properties (23)
post_id90,919,107
authorgirolamomarotta
permlink200-power-up-week-17-results-eng-ita
categoryhive-184714
json_metadata{"tags":["twohundredpercentpowerup","italy","contest","powerup","steemit","sbd","steem"],"users":["frafiomatale","claudio83","serialfiller","ribbly","mikitaly","giuatt07","alein","steemcurator01","steemcurator02"],"image":["https:\/\/files.steempeak.com\/file\/steempeak\/girolamomarotta\/yX118nh2-image.png","https:\/\/steemitimages.com\/640x0\/https:\/\/files.steempeak.com\/file\/steempeak\/girolamomarotta\/6Ihfs0OG-image.png","https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmS4LBZky9D91dNy8jU4PwM814RosUZ6rJccUmUo7y6Vt4\/image.png","https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmQG8aYL6y9CfP1rAA7omy1ew9yGtZ4kCbtDi3o7b8fb7X\/image.png","https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmesrHyqfV7pH67Qstm83iquhbz8hmLj6funjA1a4G3Yu1\/image.png","https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmbZTLmh9Und84HwsC3if4CaGoYcsCW5tAM2crVU7ERxo2\/image.png","https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmXSsPPTmyE16dUEY9MwEaX8Z8Zgf4WkVMN17RChBPJ7yd\/image.png","https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmTkxSXbjDitXsvrtAzZNaX9z9v37G6rwzxzB9cTfUYqmK\/image.png","https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmWpnSrVxC7ELcQ5EoGgJi8nU5ZschBaa8bWpKRm12ZV4h\/image.png","https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmUvthc3YBJzEEzGYxGKbPdiVcsVZ1BHdgqadF3zouwBJa\/image.png","https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmaH15KfFDiyQrGswJHWFx7k5nN48GD3v8DkFsSR3Y1mHT\/Game.jpg","https:\/\/steemitimages.com\/640x0\/https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmf7A32tSfcjxjvZkBGJEFc6egSTjERUdaErm5FEyVNmEV\/image.png","https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmQxEfDrpTBuynogfUdiRM6ZDiMBoBpC8hug3rv6QSnj83\/Cattura.JPG","https:\/\/files.peakd.com\/file\/peakd-hive\/girolamomarotta\/FneBqrkU-image.png","https:\/\/steemitimages.com\/0x0\/https:\/\/images.hive.blog\/0x0\/https:\/\/steemitimages.com\/0x0\/https:\/\/res.cloudinary.com\/hpiynhbhq\/image\/upload\/v1521013755\/ekclcspgq87jdzdjlj9m.gif"],"links":["https:\/\/pxhere.com\/en\/photo\/1581303","https:\/\/steemitwallet.com\/~witnesses","https:\/\/steemlogin.com\/sign\/account-witness-vote?witness=italygame&approve=1"],"app":"steemit\/0.2","format":"markdown"}
created2021-05-04 15:59:18
last_update2021-05-04 15:59:18
depth0
children2
net_rshares79,336,132,991,333
last_payout1969-12-31 23:59:59
cashout_time2021-05-11 15:59:18
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value141.864 SBD
promoted0.000 SBD
body_length11,600
author_reputation322,766,824,042,752
root_title"πŸš€ 200% POWER UP!! πŸš€ - WEEK #17 RESULTS [ENG - ITA]"
beneficiaries
0.
accountalein
weight1,000
1.
accountclaudio83
weight1,000
2.
accountfrafiomatale
weight1,000
3.
accountgiuatt07
weight1,000
4.
accountmikitaly
weight1,000
5.
accountribbly
weight1,000
6.
accountserialfiller
weight1,000
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (302)
@royw ·
Can people outside of Italy join this contest too?? :)

Would like to participate in your community and make steemit more fun for everyone!
properties (22)
post_id90,926,154
authorroyw
permlinkqslr0l
categoryhive-184714
json_metadata{"app":"steemit\/0.2"}
created2021-05-04 21:43:36
last_update2021-05-04 21:43:36
depth1
children0
net_rshares0
last_payout1969-12-31 23:59:59
cashout_time2021-05-11 21:43:36
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length139
author_reputation19,448,624,389,373
root_title"πŸš€ 200% POWER UP!! πŸš€ - WEEK #17 RESULTS [ENG - ITA]"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@girolamomarotta ·
Yes, you can join it, but there’s a rule: 
SBD must be earned by posting here in the Italy Community. Tomorrow the challenge restarts, I will publish the post with all the guidelines...stay tuned ✌️
properties (22)
post_id90,926,358
authorgirolamomarotta
permlinkqslrfx
categoryhive-184714
json_metadata{"app":"steemit\/0.2"}
created2021-05-04 21:52:45
last_update2021-05-04 21:52:45
depth1
children0
net_rshares0
last_payout1969-12-31 23:59:59
cashout_time2021-05-11 21:52:45
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length198
author_reputation322,766,824,042,752
root_title"πŸš€ 200% POWER UP!! πŸš€ - WEEK #17 RESULTS [ENG - ITA]"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000