၁၅/ ၂/ ၂၀၂၀ ( စနေနေ့ ) MSC မှ promotion တင်ရန် by steem-myanmar

View this thread on steempeak.com
· @steem-myanmar ·
$0.82
၁၅/ ၂/ ၂၀၂၀ ( စနေနေ့ ) MSC မှ promotion တင်ရန်
14/ 2/2020 ( Friday ) only Chosen Promotion post lists  from Myanmar Steemit Community


No. | Name | Link
----- | ----- |  -----


01| @golden.future | https://steemit.com/myanmar/@golden.future/action-for-success
02| @donjaun | https://steemit.com/myanmar/@donjaun/link2sd
03| @htwegyi | https://steemit.com/myanmar/@htwegyi/nattopyaawthnyundefined-tpaungyaathi


<center>![logo.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmdxsQfEZPeBF5GymaYkMgLWH3yBPQXE5T2pkEChqcW28D/logo.png) </center>

## <center> Myanmar Steemit Community</center>
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and 70 others
properties (23)
post_id84,384,576
authorsteem-myanmar
permlink15-2-2020-snene-msc-mh-promotion-tinyaan
categorymyanmar
json_metadata{"tags":["myanmar","community","promotion","post","palnet"],"users":["golden.future","donjaun","htwegyi"],"image":["https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmdxsQfEZPeBF5GymaYkMgLWH3yBPQXE5T2pkEChqcW28D\/logo.png"],"links":["https:\/\/steemit.com\/myanmar\/@golden.future\/action-for-success","https:\/\/steemit.com\/myanmar\/@donjaun\/link2sd","https:\/\/steemit.com\/myanmar\/@htwegyi\/nattopyaawthnyundefined-tpaungyaathi"],"app":"steemit\/0.1","format":"markdown"}
created2020-02-14 10:33:12
last_update2020-02-14 10:33:12
depth0
children3
net_rshares3,558,564,935,654
last_payout2020-02-21 10:33:12
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.418 SBD
curator_payout_value0.398 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length535
author_reputation32,029,897,993,437
root_title"၁၅/ ၂/ ၂၀၂၀ ( စနေနေ့ ) MSC မှ promotion တင်ရန်"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (134)
@golden.future ·
MSC 193

https://steemit.com/myanmar/@golden.future/ranking-rorgame-bounce-dot-playing
👍  
properties (23)
post_id84,384,771
authorgolden.future
permlinkq5otyy
categorymyanmar
json_metadata{"links":["https:\/\/steemit.com\/myanmar\/@golden.future\/ranking-rorgame-bounce-dot-playing"],"app":"steemit\/0.1"}
created2020-02-14 10:47:27
last_update2020-02-14 10:47:27
depth1
children0
net_rshares24,492,202,381
last_payout2020-02-21 10:47:27
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length86
author_reputation40,842,386,526,745
root_title"၁၅/ ၂/ ၂၀၂၀ ( စနေနေ့ ) MSC မှ promotion တင်ရန်"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (1)
@asterkame ·
MSC-008

https://steemit.com/myanmar/@asterkame/paper-photo-frame-and-pencil-box

Posted using [Partiko Android](https://partiko.app/referral/asterkame)
properties (22)
post_id84,389,101
authorasterkame
permlinkasterkame-re-steem-myanmar-15-2-2020-snene-msc-mh-promotion-tinyaan-20200214t135346728z
categorymyanmar
json_metadata{"app":"partiko","client":"android"}
created2020-02-14 13:53:48
last_update2020-02-14 13:53:48
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2020-02-21 13:53:48
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length152
author_reputation10,417,842,270,264
root_title"၁၅/ ၂/ ၂၀၂၀ ( စနေနေ့ ) MSC မှ promotion တင်ရန်"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@donjaun ·
MSC 31
https://steemit.com/myanmar/@donjaun/app2sd-pro
properties (22)
post_id84,391,445
authordonjaun
permlinkre-steem-myanmar-2020214t221017203z
categorymyanmar
json_metadata{"tags":["myanmar","community","promotion","post","palnet"],"app":"esteem\/2.2.4-mobile","format":"markdown+html","community":"hive-125125"}
created2020-02-14 15:40:27
last_update2020-02-14 15:40:27
depth1
children0
net_rshares0
last_payout2020-02-21 15:40:27
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length54
author_reputation23,263,050,671,536
root_title"၁၅/ ၂/ ၂၀၂၀ ( စနေနေ့ ) MSC မှ promotion တင်ရန်"
beneficiaries
0.
accountesteemapp
weight300
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000