create account

स्टार्ट अप उद्योग by coffeelovers

View this thread on steemit.com
· @coffeelovers · (edited)
$17.27
स्टार्ट अप उद्योग
स्टार्टअप उद्योग हा चांगल्या कल्पनेतून जन्माला येत असतो. पण चांगल्या कल्पने सोबत चांगली त्अमलबजावणी असायला लागते अन्यथा चुकीच्या पद्धतींमुळे, अभ्यासाअभावी चांगल्या कल्पनांची माती होऊ शकते किंवा उत्साहात सुरू झालेले [स्टार्ट अप्स](http://mayurjoshi.com)अर्ध्यावर बंद होऊ शकतात. तसे काही होऊ नये यासाठी उद्योजकाने काही मूलभूत गोष्टींचा अभ्यास करणे आवश्यक असते, कोणता प्रश्न आपण सोडवणार आहोत याची जाणिव ठेउन त्या प्रश्नावरील प्रत्येक तोडग्यावर सुचणारी कल्पना सुचली की ती कागदावर मांडावी. तिच्यावर विचार करून आपली निरीक्षणे मांडावीत. कारण नुसती कल्पना सुचून महत्त्वाचे नाही तर तिला निश्चित दिशा येण्यासाठी उद्योग आराखडा तयार करावा. 
स्पर्धा आणि बाजारपेठ यांचा अभ्यास फार महत्वाचा ठरतो. मराठीतील स्टार्टअप या विषयातील तज्ञ मयूर जोशी त्यांच्या संकेतस्थलावर लिहतात की आपण जे करणार ते [नावीन्यपूर्ण](http://mayurjoshi.com/एखाद्या-कंपनीला-स्टार्टअ/) आहे का आणि नसेल तर त्यात पूर्वसुरींपेक्षा वेगळे काय असेल जेणेकरून ग्राहक आपल्याकडे वळतील, याचा निश्चित विचार व्हायला हवा.
👍  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and 623 others
properties (23)
post_id77,369,129
authorcoffeelovers
permlink3gszzm
categorystartup
json_metadata{"tags":["startup"],"links":["http:\/\/mayurjoshi.com","http:\/\/mayurjoshi.com\/\u090f\u0916\u093e\u0926\u094d\u092f\u093e-\u0915\u0902\u092a\u0928\u0940\u0932\u093e-\u0938\u094d\u091f\u093e\u0930\u094d\u091f\u0905\/"],"app":"steemit\/0.1","format":"markdown"}
created2019-07-02 14:48:15
last_update2019-07-02 17:39:36
depth0
children2
net_rshares34,474,555,328,910
last_payout2019-07-09 14:48:15
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value13.140 SBD
curator_payout_value4.127 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length962
author_reputation7,703,120,057,972
root_title"स्टार्ट अप उद्योग"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
author_curate_reward""
vote details (687)
@steemitboard ·
Congratulations @coffeelovers! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

<table><tr><td><img src="https://steemitimages.com/60x70/http://steemitboard.com/@coffeelovers/voted.png?201907021814"></td><td>You received more than 7000 upvotes. Your next target is to reach 8000 upvotes.</td></tr>
</table>

<sub>_You can view [your badges on your Steem Board](https://steemitboard.com/@coffeelovers) and compare to others on the [Steem Ranking](https://steemitboard.com/ranking/index.php?name=coffeelovers)_</sub>
<sub>_If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word_ `STOP`</sub>###### [Vote for @Steemitboard as a witness](https://v2.steemconnect.com/sign/account-witness-vote?witness=steemitboard&approve=1) to get one more award and increased upvotes!
properties (22)
post_id77,383,142
authorsteemitboard
permlinksteemitboard-notify-coffeelovers-20190702t201602000z
categorystartup
json_metadata{"image":["https:\/\/steemitboard.com\/img\/notify.png"]}
created2019-07-02 20:16:00
last_update2019-07-02 20:16:00
depth1
children1
net_rshares0
last_payout2019-07-09 20:16:00
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length861
author_reputation33,368,242,522,829
root_title"स्टार्ट अप उद्योग"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars10,000
@coffeelovers ·
Thank you for the appreciation !
👍  ,
properties (23)
post_id77,757,094
authorcoffeelovers
permlinkpuemnq
categorystartup
json_metadata{"tags":["startup"],"app":"steemit\/0.1"}
created2019-07-10 02:23:51
last_update2019-07-10 02:23:51
depth2
children0
net_rshares23,210,096,080
last_payout2019-07-17 02:23:51
cashout_time1969-12-31 23:59:59
total_payout_value0.000 SBD
curator_payout_value0.000 SBD
pending_payout_value0.000 SBD
promoted0.000 SBD
body_length32
author_reputation7,703,120,057,972
root_title"स्टार्ट अप उद्योग"
beneficiaries[]
max_accepted_payout1,000,000.000 SBD
percent_steem_dollars0
author_curate_reward""
vote details (2)